Astronaut with Surreal Background

LAWVERSE

THE UNIVERSE OF LEGAL GAMES

FOR TECH STARTUPS, TECH FIRMS & VC INVESTORS

Abstract Futuristic Background

we lead the industry

2015, chúng tôi bắt đầu hành trình với vai trò là "anh bạn pháp lý/legal buddy của cộng đồng startup"

 

Sau 7 năm dấn thân, các đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng đã tạo ra những chuẩn mực trong việc tuân thủ và tận dụng pháp luật của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng tôi là StartupLAW!

STL.jpeg
 

​chúng tôi giúp gì

​CHÚNG TÔI CÓ HỨNG THÚ KỲ LẠ VỚI CÁC VẤN ĐỀ CỦA BẠN

​LAWVERSE

share stratergy

ESOP

pro rata

co-founder agreement

IP protect

GDPR

startup & funding licenses

foreign  co-founder

business model

convertible loan

social network license

NDA

build a team

founder vs ceo

startup company

sell & buy shares

TECH FIRM

terms & conditions

legal docs

tax incentices

share holder relationship

KISS

co-founder dispute

legal due-diligence

invest in a  startup

foreign-capital company

business model

SAFE

divestment

option pool

legal checkup

startup founding

e-commerce laws

privacy compliance